زینب (س)

نامت را باید این گونه سرود:

 زینب یعنی تبلور صبر علی و تجسم عصمت فاطمه. 

زینب یعنی، زینت شب های بی کسی و تنهایی و بی زهرایی پدر.

 زینب یعنی مرحم زخم های سینه مادر. 

زینب یعنی سنگ صبور غربت و مظلومیت حسن. 

زینب یعنی خطبه گویای رشادت و حقانیت حسین.

 زینب یعنی زهرایی که سقیفه خون بارش کربلا آفرین شد.

 زینب یعنی پرستار زخم های عاشورایی.

 زینب یعنی آغوش پناه کبوتران پر و بال سوخته کربلایی.

 زینب یعنی زن، اسوه، وقار، شکیبایی، عصمت، نجابت، شجاعت. 

زینب یعنی وصف تمام خوبی ها تا بی نهایت.

 
فراخوان چی شد طلبه شدم